วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่ 1

     วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2555

          วันนี้อาจารย์จ๋าได้อธิบายรายวิชา และได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของวิชาการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งอาจารย์ก็พูดถึงคนที่ติดไอให้ไปหาอาจารย์ ท้ายชั่วโมง
และอาจารย์จ๋าได้พูดถึงการสร้างบล็อกของเทอมนี้ด้วย ว่าต้องทำยังไง ให้ใช้บล็อกเดิม แต่เปลี่ยนเป็นบล็อกใหม่วิชาใหม่ 
  อาจารย์ได้อธิบายและให้ความหมายเกี่ยวกับวิชาการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ว่า คณิตศาสตร์ คือการคิด คำนวณ วิเคราะห์ตัวเลขให้ในชีวิตประจำวัน แตกต่างจากเทอมที่แล้ว คือวิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ภาษา คือ การสื่อสาร เครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งความหมายทั้งสองวิชานี้แตกต่างกัน

 ตอนท้ายคาบอาจารย์ให้ตอบคำถามใส่ในกระดาษรายงานที่อาจารย์ แจก 2ข้อ

1.ตามความเข้าใจของเรา คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยคืออะไร ตอบ 2ประโยค
2.คาดหวังว่าเรียนวิชานี้แล้ว ทำให้เราได้ประสบการณ์อะไร

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น