วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 6

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555

           นำการบ้านมาส่งอาจารย์ ที่อาจารย์ให้จับคู่ 2 คน ทำหน่วยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
      
         " ผัก "

1.นับจำนวนผักที่มีในตะกร้าทั้งหมด
2.เขียนตัวเลขแทนจำนวนผักที่มีทั้งหมด
3.จับคู่ผักที่มีขนาดเหมือนกัน
4.แยกประเภทผักที่มีสีเขียว
5.เปรียบเทียบขนาดผักที่มีสีเขียว
6.จัดลำดับสีของผักที่มีสีเขียวอ่อนไปหาสีเขียวเข้ม
7.นำผักทั้งหมดมาวางไว้ในกล่อง แล้วดูว่าผักสีเขียวใส่ได้กี่ชิ้น
8.การวัดความยาวของผัก
9.เซตของผักที่มีสีเขียว
10.แบ่งผักออกเป็น 2 ตะกร้าเท่าๆกัน
11.เรียงผักแล้วให้เด็กๆเรียงตาม
12.ปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปผัก

  รายชื่อ
1.นางสาวธนาภรณ์ โคกสีนอก เลขที่ 27
2.นางสาวธารากมล โภคัง      เลขที่ 36

      วันนี้อาจารย์ได้สอน ในเรื่องที่สอนยังคงเป็นในเรื่องของขอบข่ายของคณิตศาสตร์ทั้ง 12 ข้อ โดยยกตัวอย่างกับกล่องที่เตรียมมา ว่าจะนำมาใช้จัดประสบการณ์ได้อย่างไร เมื่ออาจารย์ยกตัวอย่างครบทั้ง 12 ข้อแล้วอาจารย์ก็ได้ให้เริ่มกิจกรรมดังนี้
ให้จับกลุ่ม 11 คนแล้วนำกล่องที่เตรียมมาของทุกคนในกลุ่มมาต่อกันให้เป็นรูปตามความคิดของแต่ละคนในกลุ่ม โดยที่มีข้อบังคับว่า 
 
- กลุ่ม 1 วางแผน ปรึกษา พูดได้ 
- กลุ่ม 2 วางแผน แต่พูดไม่ได้
- กลุ่ม 3 วางแผน พูดได้ แต่ต้องติดทีละคน
 
หลังจากทุกกลุ่มสร้างผลงานเสร็จแล้ว ก็ได้นำผลงานมาส่งหน้าห้อง
อาจารย์ ได้พูดถึงการนำวัสดุรอบตัวมาใช้กับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สุงสุด แล้วอาจารย์ก็ได้เริ่มดูผลงานแต่ละชิ้น โดยผลงานแต่ละกลุ่มมีชื่อ ดังนี้ 

- กลุ่ม 1 หุ่นยนต์
- กลุ่ม 2 สถานนีรถไฟบางรัก
- กลุ่ม 3 บ้านหลากสี
 
 
   
 
 

งานที่ได้รับมอบหมาย :

1.ให้แต่ละกลุ่มประดิษฐ์งานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่มอบหมาย ดังนี้
  - กลุ่มแรก ประดิษฐ์ที่ร้อยจำนวน
  - กลุ่มสอง ประดิษฐ์ปฏิทิน
  - กลุ่มสาม ประดิษฐ์ที่วัดแบบกราฟ
2.ให้เขียนชื่อเรื่องงานวิจัยที่หามา โดยที่งานวิจัยนั้นๆต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น