วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 12

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2556

           วันนี้อาจารย์ให้ส่งหน่วยที่เป็น Mind Map และงานเดี่ยวที่เป็นแผนกิจกรรม 5 วัน เพื่อนตรวจและนำจุดที่บกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ส่งงานเสร็จอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างของเพื่อนในหน่วยของเรื่อง ไข่ โดยได้อธิบายดังนี้

วันจันทร์ : ชนิดของไข่
 

 


-  สอนให้เด็กรู้จักชนิดของใครโดยถามเด็กว่ารู้จักไข่ชนิดใดบ้าง
-  เริ่มกิจกรรมโดยนำตะกร้าที่มีไข่มา แล้วถามเด็กว่า  อยากรู้มั้ยในตะกร้านี้มีไข่อะไรบ้าง ให้เด็กๆได้    ช่วยกันตอบ จากนั้นก็ถามเด็กว่า ในตะกร้านี้มีไข่อยู่ทั้งหมดกี่ฟอง ให้เด็กได้ช่วยกันนับโดยครูเป็นผู้หยิบไข่ขึ้นมาทีละฟอง 
-  สอนในเรื่องของ สี  ให้เด็กเลือกไข่ที่มีเฉพาะสีขาวออกมาจากตะกร้าแล้วนับว่าได้กี่ฟอง
-  สอนในเรื่องของ แยกประเภท ให้เด็กแยกไข่ไก่และไข่เป็ดออกมาและนับว่ามีทั้งหมดกี่ฟอง
-  สอนในเรื่องของ เปรียบเทียบ และจำนวน ให้เด็กจับคู่ไข่ที่เหมือนกันและเมื่อจับคู่ครบให้เด็กดูว่ามีไข่เหลือมั้ย ถ้าไม่เหลือแสดงว่าไข่ทั้งหมดมีจำนวนเท่ากัน
-  สุดท้ายให้เด็กดูรูปของไข่ไก่และไข่เป็ดว่าแตกต่างกันอย่างไรและให้เด็กวาดรูปไข่ทั้ง 2 ชนิดวันอังคาร : ลักษณะของไข่


-สอนในเรื่องของสี อธิบายให้เด็กฟังว่าไข่ไก่มีสีขาว และไข่ไก่มีสีครีม
-สอนในเรื่องของขนาด ให้เด็กสังเกตดูไข่ทั้ง 2 ชนิดว่า เท่ากันหรือไม่เท่ากันหรือไม่
-สอนในเรื่องของรูปทรง ให้เด็กดูว่าไข่ทั้ง 2 ชนิด มีรูปทรงอย่างไรกลมหรือรี
-แล้วถามเด็กว่าเวลาเด็กๆเห็นไข่แล้วเด็กๆนึกถึงอะไร เป็นการให้เด็กฝึกคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

งานที่ได้รับมอบหมาย  : ให้นักศึกษากลับไปแก้ไขงานให้ดีกว่าเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น